Licznik odwiedzin

Odwiedzaj▒cych: 2424157

Jphp Module

RYS HISTORYCZNY OSP W ZB┬íSZYNIU Drukuj PoleŠ znajomemu

W czerwcu 1904 r. Kilku obywateli w osobach Pana Oscara Wache, Oscar Koar i Paul Zahrer zwo┬│ali zebranie mieszka├▒ców miasta w celu utworzenia Ochotniczej Stra┬┐y Ogniowej. Zebranie to odby┬│o si├¬ w hotelu Pana Glatzera w Zb┬▒szyniu. Obecnych by┬│o 35 osób, wybrano pierwszy zarz┬▒d. Stra┬┐ otrzyma┬│a subwencj├¬ z magistratu na zakup potrzebnego sprz├¬tu. W 1907 r. po trzech latach dzia┬│alno┬Âci jednostka otrzymuje sztandar i zostaje wybudowana remiza, która s┬│u┬┐y OSP do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach nast├¬puje wzrost organizacyjny. Wst├¬puje coraz wi├¬cej cz┬│onków. Zakupuje si├¬ coraz wi├¬cej sprz├¬tu i umundurowania. Wybucha I Wojna ┬Žwiatowa. Wielu cz┬│onków OSP zostaje powo┬│ana do armii niemieckiej. Jednak ┬┐ycie jednostki nie zamiera, Stra┬┐ dzia┬│a nadal. Po powrocie miasta do Macierzy zarz┬▒d OSP przechodzi w r├¬ce Polaków. Nast├¬puje dalszy rozkwit OSP. W latach mi├¬dzywojennych OSP skutecznie likwiduje po┬┐ary powsta┬│e w mie┬Âcie. Wybuch II Wojny ┬Žwiatowej cz├¬┬Âciowo parali┬┐uje dzia┬│alno┬Â├Ž. Na rozkaz w┬│adz wojewódzkich sprz├¬t, jaki posiada OSP zostaje ewakuowany do Poznania. Stra┬┐ przechodzi pod zarz┬▒d niemiecki. Wielu stra┬┐aków trafia do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wielu te┬┐ nie wraca do domów. Po wyzwoleniu stra┬┐ staje si├¬ jednostka zmotoryzowan┬▒. Otrzymuje samochód ga┬Âniczy marki Steyer. Nast├¬pny samochód, który trafi do jednostki jest produkowany w Polsce samochód GBM STAR 25. Kolejne lata dzia┬│alno┬Âci przynosz┬▒ dalszy rozwój OSP. Na swoje 60-e urodziny 1964 r. stra┬┐ otrzymuje nowy sztandar i zostaje odznaczona Z┬│otym Medalem za Zas┬│ugi dla Po┬┐arnictwa. Lata 70-e i 80-e to nap┬│yw sprz├¬tu i coraz nowszych samochodów. W 1998 r. W Stra┬┐y zachodz┬▒ du┬┐e zmiany. Nowy zarz┬▒d swoimi dzia┬│aniami bardzo mocno wzmocni┬│ pozycj├¬ stra┬┐y na szczeblu gminy, a potem powiatu. W tym roku zostaje zakupiony samochód marki Mercedes 608D, a potem inne. Do jednostki trafia bardzo du┬┐o wysokiej klasy sprz├¬tu po┬┐arniczego i ratowniczego. Bardzo dobra wspó┬│praca zarz┬▒du z w┬│adzami samorz┬▒dowymi owocuje bardzo dobrymi wynikami. W 2002 r. w uzgodnieniu i przy pe┬│nej aprobacie w┬│adz samorz┬▒dowych zostaje powo┬│ana Sekcja Ratownictwa Wodnego. OSP od 1995 r. zosta┬│a w┬│┬▒czona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga┬Âniczego. Na dzie├▒ dzisiejszy jednostka jest jednostk┬▒ typu s- 3 posiadaj┬▒c┬▒ samochody marki: MAN, STAR oraz FORD TRANSIT - zakupiony w 2007 r. Ponadto jednostka posiada sprz├¬t ratownictwa technicznego, wodnego oraz system selektywnego alarmowania.

 

Pompa 

 
Stra┬┐ak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomy┬Âlu
Przegl┬▒d Po┬┐arniczy
PCK