Licznik odwiedzin

Odwiedzajcych: 2424155

Jphp Module

Uczestniczyli¶my w akcjach
Niszczycielski Ksawery Drukuj Pole znajomemu
ImageWieczorem 5 października 2017 nad zachodniÄ… PolskÄ… przeszedÅ‚ orkan Ksawery wyrzÄ…dzajÄ…c wiele strat. Nie oszczÄ™dziÅ‚ również Gminy ZbÄ…szyÅ„. ZbÄ…szyÅ„scy strażacy od godziny 19.23 do okoÅ‚o 2 w nocy oraz w dniu nastÄ™pnym usuwali skutki nawaÅ‚nicy. NajwiÄ™cej pracy mieli z usuwaniem wiatroÅ‚omów. KilkanaÅ›cie powalonych na drogÄ™, trakcjÄ™ elektrycznÄ… i samochód drzew wymagaÅ‚o zaangażowania wszystkich wozów pożarniczych z OSP ZbÄ…szyÅ„ i wielu strażaków. Na szczęście oprócz strat materialnych nie byÅ‚o ofiar w ludziach.
Czytaj cao
 
Niszczycielski piorun Drukuj Pole znajomemu
ImageW czwartek 10 sierpnia w nocy nad ZbÄ…szyniem i okolicami przechodziÅ‚a potężna burza. O godzinie 4.20 nad ranem piorun uderzyÅ‚ w stodoÅ‚Ä™ jednego z gospodarstw w Strzyżewie w wyniku czego powstaÅ‚ pożar. Ze wzglÄ™du na zgromadzonÄ… w niej sÅ‚omÄ™ ogieÅ„ bardzo szybko siÄ™ rozprzestrzeniaÅ‚. StodoÅ‚a znajdowaÅ‚a siÄ™ w zwartej zabudowie zatem byÅ‚o wielkie ryzyko rozprzestrzenienia siÄ™ pożaru na sÄ…siednie budynki. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym TomyÅ›lu zadysponowaÅ‚ do zdarzenia strażaków z OSP ZbÄ…szyÅ„, Przyprostynia, ChroÅ›nica, Łomnica i Strzyżewo oraz z JRG Nowy TomyÅ›l. WÅ‚aÅ›ciciel gospodarstwa próbowaÅ‚ sam ratować zgromadzony sprzÄ™t, w wyniku czego doznaÅ‚ poparzeÅ„ i zostaÅ‚ odwieziony do szpitala. W pożarze zginęło też kilkanaÅ›cie zwierzÄ…t.  Strażacy po ugaszeniu pożaru dÅ‚ugo dogaszali tlÄ…cÄ… siÄ™ sÅ‚omÄ™ i elementy drewniane konstrukcji dachu. SÅ‚omÄ™ należaÅ‚o wywieźć z miejsca zdarzenia na pole i po części dogaszać. W wyniku pożaru zawaliÅ‚a siÄ™ również Å›ciana budynku. Akcja ratowniczo - gaÅ›nicza trwaÅ‚a ponad 12 godzin.
Czytaj cao
 
Pożar w domu jednorodzinnym Drukuj Pole znajomemu
Image24 lipca tuż po godzinie 16.00 zbÄ…szyÅ„ska OSP zadysponowana zostaÅ‚a do pożaru domu przy ulicy Zenktelera w ZbÄ…szyniu. Na miejsce udaÅ‚y siÄ™ 2 zastÄ™py strażaków ze ZbÄ…szynia i po chwili dojechaÅ‚ również jeden zastÄ™p z JRG Nowy TomyÅ›l oraz podnoÅ›nik hydrauliczny. OgieÅ„ pojawiÅ‚ siÄ™ na poddaszu. NajprawdopodobniejszÄ… przyczynÄ… pożaru byÅ‚o zaprószenie ognia w wyniku prac dekarskich. Strażacy, aby dojść do źródÅ‚a ognia musieli wyciąć część poÅ‚aci dachowej. Akcja gaÅ›nicza trwaÅ‚a okoÅ‚o 1,5 godziny.
Czytaj cao
 
Po¿ar kot³owni w budynku gospodarczym w N±dni Drukuj Pole znajomemu
Image8 maja 2017 r. oko³o godziny 0.44 dosz³o po¿aru kot³owni w budynku gospodarczym w N±dni. Na miejsce zdarzenia przyby³y 2 zastêpy OSP Zb±szyñ, jeden z JRG Nowy Tomy¶l i jeden z OSP N±dnia. Spaleniu uleg³o praktycznie ca³e pomieszczenie wraz ze znajduj±cymi siê w nim urz±dzeniami, przedmiotami i zgromadzonym paliwem sta³ym. Stra¿acy przy zastosowaniu dwóch pr±dów wody ugasili po¿ar, nastêpnie sprawdzili kamer± termowizyjn± i miernikiem wielogazowym ca³y budynek. Straty po po¿arze s± do¶æ znaczne, ale na szczê¶cie nikomu nic siê nie sta³o.
Czytaj cao
 
Po¿ar kot³owni w Perzynach Drukuj Pole znajomemu
ImageW poniedzia³ek 3 kwietnia 2017 roku oko³o godziny 11.50 zb±szyñska jednostka zadysponowana zosta³a do po¿aru kot³owni w Perzynach w sile 2 zastêpów. Na miejsce przybyli równie¿ OSP Przyprostynia i samochód operacyjny z JRG Nowy Tomy¶l. Dziêki sprawnie przeprowadzonej akcji ga¶niczej nie dosz³o do znacznego rozprzestrzenienia siê ognia.
Czytaj cao
 
Pogoñ za pal±cym siê samochodem na autostradzie A2 Drukuj Pole znajomemu
ImageDo do¶æ nietypowego zdarzenia dosz³o we wtorek 21.03.2017 na autostradzie A2. W jad±cym w kierunku Poznania samochodzie ciê¿arowym wioz±cym kilka ton zbo¿a zapali³a siê opona, prawdopodobnie od nieodblokowanego hamulca. Kierowca kontynuowa³ jazdê, a za nim goni³o go kilka zastêpów stra¿y po¿arnej. Z uwagi na to, ¿e ciê¿arówka by³a na granicy powiatów w pogoni uczestniczy³o ³±cznie a¿ 6 zastêpów z powiatu miêdzyrzeckiego i nowotomyskiego. Po kilku wezwaniach przez radio, kierowca siê zatrzyma³ i dogaszono oponê.
Czytaj cao
 
Po¿ar domku letniskowego Drukuj Pole znajomemu
ImageW niedzielê 19 marca 2017 roku oko³o godziny 14.40 OSP Zb±szyñ zadysponowana zosta³a do po¿aru domku letniskowego w lesie w okolicy miêdzy Now± Wsi± a Perzynami w sile dwóch zastêpów. Z uwagi na du¿e zagro¿enie rozprzestrzenieniem siê ognia na pobliskie drzewa, na miejsce zdarzenia zadysponowano równie¿ OSP z Nowej Wisi i Przyprostyni oraz JRG Nowy Tomy¶l. Domek uleg³ ca³kowitemu spaleniu. Poniewa¿ sytuacjê szybko opanowano, nie dosz³o do rozwoju po¿aru na pobliski las.
Czytaj cao
 
Sobotnie wichury Drukuj Pole znajomemu
ImageW sobotê nad wiêksz± czê¶ci± Polski przesz³y du¿e wichury. Po po³udniu OSP Zb±szyñ zadysponowana zosta³a do usuniêcia powalonego drzewa, które ca³kowicie zatarasowa³o drogê za Zb±szyniem w kierunku na Trzciel. Na miejscu by³a tak¿e miejscowa policja. Akcja stra¿aków polega³a na usuniêciu drzewa z drogi na pobocze.
Czytaj cao
 
Powa¿ny po¿ar w £omnicy Drukuj Pole znajomemu
ImageW czwartek 2 marca 2017 roku oko³o godziny 11.20 jednostka OSP Zb±szyñ otrzyma³a wezwanie do po¿aru kompleksu budynków gospodarczych w £omnicy. Po przybyciu na miejsce pali³a siê wiata wype³niona drewnem opa³owym oraz trzy drewniane szopy. Ze wzglêdu na bardzo powa¿ne zagro¿enie rozprzestrzenieniem siê ognia spowodowane zgromadzon± du¿± ilo¶ci± drewna i drewnianymi konstrukcjami obiektów na miejsce po¿aru przyby³y równie¿ zastêpy z JRG Nowy Tomy¶l, OSP Chro¶nica i £omnica. Na szczê¶cie uda³o siê stra¿akom zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Straty po po¿arze by³y do¶æ znaczne. Spaleniu uleg³± wiata wype³niona drewnem i sprzêtem oraz 3 drewniane szopy.
Czytaj cao
 
Feralna ¶roda Drukuj Pole znajomemu
ImageW ¶rodê 22 lutego dosz³o do dwóch bardzo powa¿nych zdarzeñ drogowych. Na szczê¶cie ¿adne z nich nie skoñczy³o siê tragicznie. Oko³o godziny 16.50, na ³uku drogi miêdzy przejazdem kolejowym Wierzchaczewo a Zb±szyniem, jad±cy ze Zb±szynia kierowca samochodu citroen wpad³ w po¶lizg i zderzy³ siê z jad±cym ze strony Nowego Tomy¶la nissanem. W wyniku zderzenia osoby jad±ce nissanem zosta³y zakleszczone w poje¼dzie.  Przybyli na miejsce stra¿acy, uwolnili pasa¿erów i kierowcê nissana. Dwie osoby zosta³y przewiezione do szpitala na obserwacjê. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastêpy z OSP Zb±szyñ i JRG Nowy Tomy¶l oraz 2 Zespo³y Ratownictwa Medycznego i policjê.
Natomiast po oko³o 2 godzinach dosz³o do kolizji samochodu z drzewem na drodze wojewódzkiej miêdzy Wierzchaczewem a Chro¶nic±. Silny wiatr wiej±cy miêdzy godzin± 17.00 a 18.00 powali³ drzewo na drogê, w które wjecha³ samochód peugeot. Kierowca odniós³ rany g³owy i zosta³ przewieziony do szpitala. Stra¿acy z OSP Zb±szyñ zostali skierowani bezpo¶rednio z jednego zdarzenia na drugie.
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 189
Stra¿ak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomy¶lu
Przegl±d Po¿arniczy
PCK