Licznik odwiedzin

Odwiedzajcych: 2500416

Jphp Module

Niszczycielski Ksawery
ImageWieczorem 5 października 2017 nad zachodniÄ… PolskÄ… przeszedÅ‚ orkan Ksawery wyrzÄ…dzajÄ…c wiele strat. Nie oszczÄ™dziÅ‚ również Gminy ZbÄ…szyÅ„. ZbÄ…szyÅ„scy strażacy od godziny 19.23 do okoÅ‚o 2 w nocy oraz w dniu nastÄ™pnym usuwali skutki nawaÅ‚nicy. NajwiÄ™cej pracy mieli z usuwaniem wiatroÅ‚omów. KilkanaÅ›cie powalonych na drogÄ™, trakcjÄ™ elektrycznÄ… i samochód drzew wymagaÅ‚o zaangażowania wszystkich wozów pożarniczych z OSP ZbÄ…szyÅ„ i wielu strażaków. Na szczęście oprócz strat materialnych nie byÅ‚o ofiar w ludziach.
Czytaj cao
 
Niszczycielski piorun
ImageW czwartek 10 sierpnia w nocy nad ZbÄ…szyniem i okolicami przechodziÅ‚a potężna burza. O godzinie 4.20 nad ranem piorun uderzyÅ‚ w stodoÅ‚Ä™ jednego z gospodarstw w Strzyżewie w wyniku czego powstaÅ‚ pożar. Ze wzglÄ™du na zgromadzonÄ… w niej sÅ‚omÄ™ ogieÅ„ bardzo szybko siÄ™ rozprzestrzeniaÅ‚. StodoÅ‚a znajdowaÅ‚a siÄ™ w zwartej zabudowie zatem byÅ‚o wielkie ryzyko rozprzestrzenienia siÄ™ pożaru na sÄ…siednie budynki. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym TomyÅ›lu zadysponowaÅ‚ do zdarzenia strażaków z OSP ZbÄ…szyÅ„, Przyprostynia, ChroÅ›nica, Łomnica i Strzyżewo oraz z JRG Nowy TomyÅ›l. WÅ‚aÅ›ciciel gospodarstwa próbowaÅ‚ sam ratować zgromadzony sprzÄ™t, w wyniku czego doznaÅ‚ poparzeÅ„ i zostaÅ‚ odwieziony do szpitala. W pożarze zginęło też kilkanaÅ›cie zwierzÄ…t.  Strażacy po ugaszeniu pożaru dÅ‚ugo dogaszali tlÄ…cÄ… siÄ™ sÅ‚omÄ™ i elementy drewniane konstrukcji dachu. SÅ‚omÄ™ należaÅ‚o wywieźć z miejsca zdarzenia na pole i po części dogaszać. W wyniku pożaru zawaliÅ‚a siÄ™ również Å›ciana budynku. Akcja ratowniczo - gaÅ›nicza trwaÅ‚a ponad 12 godzin.
Czytaj cao
 
Pożar w domu jednorodzinnym
Image24 lipca tuż po godzinie 16.00 zbÄ…szyÅ„ska OSP zadysponowana zostaÅ‚a do pożaru domu przy ulicy Zenktelera w ZbÄ…szyniu. Na miejsce udaÅ‚y siÄ™ 2 zastÄ™py strażaków ze ZbÄ…szynia i po chwili dojechaÅ‚ również jeden zastÄ™p z JRG Nowy TomyÅ›l oraz podnoÅ›nik hydrauliczny. OgieÅ„ pojawiÅ‚ siÄ™ na poddaszu. NajprawdopodobniejszÄ… przyczynÄ… pożaru byÅ‚o zaprószenie ognia w wyniku prac dekarskich. Strażacy, aby dojść do źródÅ‚a ognia musieli wyciąć część poÅ‚aci dachowej. Akcja gaÅ›nicza trwaÅ‚a okoÅ‚o 1,5 godziny.
Czytaj cao
 
Aktywny Dzieñ Dziecka ze stra¿akami
ImageW sobotê 27 maja br. na nowej pla¿y w Zb±szyniu od godziny 15.30 na dzieci z okazji ich ¶wiêta czeka³a ca³a masa ró¿nych atrakcji. W ramach Aktywnego Dnia Dziecka maluchy mog³y korzystaæ z bezp³atnych zamków dmuchanych, braæ udzia³ w wielu konkurencjach. Równie¿ nasza jednostka przy³±czy³a siê do organizacji tego ¶wiêta. Dzieci mog³y poznaæ zasady udzielania pierwszej pomocy. Za udzia³ w przygotowanych konkurencjach dzieci otrzyma³y lizaki i pami±tkowe medale.
Czytaj cao
 
Ku czci poleg³ym stra¿akom
ImageW pi±tek 26.05.2017 r o godzinie 19.00 stra¿acy z naszej jednostki przy³±czyli siê do ogólnopolskiej akcji uczczenia pamiêci dwóch stra¿aków z JRG Bia³ystok, którzy podczas akcji ratowniczej ponie¶li ¶mieræ. Stra¿acy ze Zb±szynia wyprowadzili samochody przed remizê i przez minutê przy d¼wiêku syreny i sygna³ów w samochodach po¿arniczych, w pozycji zasadniczej oddali honory poleg³ym.
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 296
Stra¿ak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomy¶lu
Przegl±d Po¿arniczy
PCK